slider-photo-1.jpg
slider-photo-2.jpg
slider-photo-3.jpg
slider-photo-4.jpg
slider-photo-5.jpg
slider-photo-6.jpg
slider-photo-7.jpg
slider-photo-8.jpg
slider-photo-9.jpg
slider-photo-10.jpg
slider-photo-11.jpg
slider-photo-12.jpg
slider-photo-13.jpg
slider-photo-14.jpg
slider-photo-15.jpg
Shadow

གསལ་བསྒྲགས།

འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དཔྱིད་ཆོས།

༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོས་ལོ་སྔ་མའི་འཕྲོ་མཐུད་ནས་སྤྱི་ཟླ་ 3 ཚེས་ 19 ནས་སྤྱི་ཟླ་ 4 ཚེས་ 19 བར་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་རྗེ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་སྤྱད་མ་དང་། ཟླ་མེད་མ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་སྩལ་གཏན་ཁེལ། དེ་ཡང་བདུན་ཕྲག་རེ་རེའི་གཟའ་ཟླ་བ། མིག་དམར། པ་སངས། སྤེན་པ་བཞི་ལ་གསུང་ཆོས་དང་། དེ་མིན་རྣམས་ལ་བར་གསེང་ཡིན་པ་རེད།

ཐུན་དང་པོ།
རྒྱ་གར་ཆུ་ཚོད། 6:30–7:30 pm
རྒྱ་ནག་ཆུ་ཚོད། 9:00 – 10:00 pm

ཐུན་གཉིས་པ།
རྒྱ་གར་ཆུ་ཚོད། 8:00–9:00 pm
རྒྱ་ནག་ཆུ་ཚོད། 10:30– 11:30 pm

གསུང་ཆོས་དེ་ཉིད་ཡུ་ཊུབ་དང་། ངོ་དེབ་དང་། ཆོས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས་བཅས་ནས་ཐད་ཀར་གཟིགས་ཐུབ་པ་དང་། དབྱིན་སྐད། རྒྱ་སྐད་སོགས་སྐད་སྣ་འདྲ་མིན་བཅུ་ཙམ་གྱི་ཐོག་ཏུ་གསུང་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ནས་ཐུགས་འཇགས་ཡོང་བར་ཞུ། རྣམ་ཐར་གྱི་ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་འདོད་ཡོད་ཚེ་འདི་ནས་ཕབ་ལེན་གནོངས། https://dharmaebooks.org/tag/8th-karmapa/.

Image

༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པ་མཆོག་གིས་འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་བཙུན་དགོན་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན།

Image

༄༅། །རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བཙུན་དགོན་ཁག་གིས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་ཀུན་གྱི་སྙན་ལམ་དུ།

འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ནི་གཙོ་བོ་བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདིར་ཞུགས་པའི་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ སློབ་གཉེར་ཇེ་སྨར་དུ་འགྲོ་བ་དང་། བཙུན་དགོན་ཕན་ཚུན་གྱི་མཐུན་ལམ་དང་མཉམ་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བ། དགུན་ཆོས་འདི་བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཕན་ཚུན་བཟང་ཡོན་སྤེལ་རེས་ཡོང་ཐབས་བཅས་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། ད་ཆ་ཁོ་བོ་ཕྱི་ ཕྱོགས་སུ་ཡོད་རིང་དུས་རྒྱུན་མགོ་འདོན་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་མི་ཞིག་དགོས་གལ་ཆེ་བ་དང་། སྒྲུབ་དཔོན་བདེ་ཆེན་ཚེ་དབང་གཟི་ བརྗིད་རྒྱལ་པོ་འདི་པ་སྐུ་གོང་མ་དེས་གདན་ས་མཚུར་ཕུ་གསར་བཞེངས་སོགས་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བ་ལ་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་ གྲུབ་པ་ཡིན་པས། རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ནས་ད་ནས་བཟུང་ལོ་བཅུའི་རིང་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་ལ་དམིགས་ པའི་བཙུན་མའི་བཤད་གྲྭ་གསར་རྒྱག་གི་ལས་འཆར་བཅས་ལ་ཁོ་བོའི་སྐུ་ཚབ་གནང་སྟེ་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་རང་ ངོས་ནས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་དུ་ལམ་སྟོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་ངེས་ཡིན་ཞིང་། འབྲེལ་ཡོད་ཀུན་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཞབས་ འདེགས་སྒྲུབ་གལ་ཆེ་ཞེས།

ཀརྨ་པར་འབོད་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠

 

To the Kagyu nunneries in India, Nepal and Bhutan and to everyone with whom I have a connection:

The principal aims of the Arya Kshema Winter Dharma Gathering are to improve the quality of the education the nuns of this precious lineage receive in Buddhist philosophy, to foster good relations and cooperation between nunneries, and to promote a mutual, international exchange of spiritual values and culture.

At the present time, while I am abroad, there is a great need for someone to maintain and strengthen the Winter Dharma Gathering. Drupon Dechen Tsewang Siji Gyalpo's previous incarnation had a great aspiration to uphold, maintain, and spread the dharma. With this aim, he initiated and supervised the reconstruction of Tsurphu Monastery and accomplished many other activities. Consequently, I would like to ask the current Drupon Dechen Rinpoche to be my representative and take the responsibility of overseeing the Arya Kshema Winter Dharma Gathering for the next ten years and building a new shedra for Kagyu nuns.

For my part, I will give guidance and support in this, directly and indirectly. It is important that all those with whom I am connected offer their support and service.

Karmapa Ogyen Trinley Dorje,
January 14, 2020

 

印度、尼泊爾、不丹等地尼眾寺院各位僧眾:

識摩比丘尼冬季辯經法會的創立,旨在希望各位得此珍貴傳承之尼眾,可以借此 機會更加深入地研究與學習各大經律論典。與此同時,增進尼寺間的團結與合作。 並以此為平台,實現更多國際交流。

屆此,本人在外期間,或需一位長期代表進行主持和管理,今舉竹奔德謙次旺斯 吉嘉波特任職。其前世曾致力於駐錫地楚布寺之重建工作,並就護持與弘揚佛 法立宏誓願。因此,自今起十年間,仁波切將全權代表我本人主持鐵摩比丘尼冬 季辯經活動,並且全面負責噶舉尼眾佛教學院之興建計畫。

期間,我會直接和間接地支持和指導仁波切的各項工作。希望各位有緣親眾,給 予他最誠摯的鼓勵與幫助。

噶瑪巴鄔金欽列多傑西元2020年1月14日

༄༅། །རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་བཙུན་དགོན་ཁག་ལ་ཞུ་དོན།

འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་༤ བར་འཚོག་གཏན་ ཁེལ་དོན་བཞིན། སྔ་ལོའི་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཐེངས་འདིའི་དགུན་ཆོས་ཀྱི་རྩོད་གཞི་བསྡུས་པ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་ པའི་འཛུམ་ཟེར་ལས་བསྡུས་ཆེན་དང་། བློ་རིག་རིགས་ལམ་གསལ་བྱེད་མགོ་ནས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡན། དེ་བཞིན་དྭགས་ པོའི་ཐར་རྒྱན་དང་། སྒྲོལ་དཀར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ། ཀམ་ཚང་ཚེ་རིང་མའི་ཕྲིན་ཆོག གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། སྡང་བ་རྣམ་སྲེག བཙུན་མའི་བསྟན་པ་རྒྱས་ཆོག་བཅས་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་དང་། ནམ་དུས་དང་འཚམས་པའི་ན་བཟའ་བཅས་བསྣམས་ ཕེབས་གྲུབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོའི་སྔར་ཡོད་དགོངས་གཞི་ལྟར། སྤོས་སྦྱོར་གྱི་ལག་ལེན་ཡང་བསྐྱར་ དུ་བསྟར་རྒྱུ་ཡིན་པས། བཤད་གྲྭའི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་མེད་པའི་བཙུན་མ་ཁ་ཤས་ཕེབས་ཐུབ་ན་ལེགས། དགུན་ཆོས་སུ་ཕེབས་མཁན་དགེ་སློབ་རྣམས་ཀྱི་ཐོ་གྲངས་རགས་ཙམ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་བདེའི་ཆེད་ཟླ་བ་འདིའི་ནང་དུ་གཏོང་གནང་ ཐུབ་པ་དགོངས་འཇགས་དང་། དེ་མིན་གནས་དོན་ཐད་བཀའ་འདྲི་གནང་དགོས་ཤར་ཚེ་གློག་ཕྲིན་ aryakshema@gmail.com འདི་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་ཞུ།

བདེ་བྱེད་མའི་གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༧ ཉིན།

Image

གནས་རྙིང་ཡིག་མཛོད།