slider-photo-1.jpg
slider-photo-2.jpg
slider-photo-3.jpg
slider-photo-4.jpg
slider-photo-5.jpg
slider-photo-6.jpg
slider-photo-7.jpg
slider-photo-8.jpg
slider-photo-9.jpg
slider-photo-10.jpg
slider-photo-11.jpg
slider-photo-12.jpg
slider-photo-13.jpg
slider-photo-14.jpg
slider-photo-15.jpg
Shadow
Two Days of Akshobhya Ritual

Two Days of Akshobhya Ritual

7th Arya Kshema

5-6 April 2023

༄༅། །ཝ་རཱ་ཎ་སི། བཛྲ་བིདྱ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ། འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དཔྱིད་ཆོས་ཐེངས་བདུན་པ། དེ་རིང་སྐྱབས་རྗེ་སྒྲུབ་དཔོན་བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྩོད་དཔང་དུ་གདན་དྲངས་པའི་མཁན་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་། བཛྲ་བིདྱ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་མཁན་པོ་དང་། བཙུན་དགོན་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་མཁན་པོ་དང་བཙུན་དགོན་འདུས་མང་སྤྱི་ནས་མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་བའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་ཚོགས་པའི་ཉིན་གཉིས་པའི་བརྙན་པར། ༢༠༢༣/༠༤/༠༦

The Arya Kshema Spring Gathering for Nuns always features several major rituals. In a change to the original programme, the Sarvavid Vairochana tantra was replaced by the Akshobhya (Tib. Mitrukpa) ritual. Drupon Dechen Rinpoche led two days of the ritual in the main shrine hall of Vajra Vidya.

The five adjudicating khenpos for the nuns’ debating competition, the khenpos of Vajra Vidya Institute, and the khenpos from the different nunnery shedras joined with the nuns in offering the ritual which is used to purify karmic obscurations.

The Gyalwang Karmapa decided to change the programme because the Sarvavid Vairochana ritual is complex and includes many specific mudras, whereas the Akshobhya ritual is more straightforward with fewer special mudras, so all the nuns would be able to join in.

2023.04.05: Two Days of Akshobhya Ritual